Serviciul resurse umane

Departamentul de supraveghere in sanatate publica
Serviciul de control in sanatate publica
Compartimentul de avize si autorizare
Compartimentul de statistica/informatica in sanatate publica
Serviciul economic si administrativ
Compartiment audit public intern
Compartimentul juridic
Serviciul resurse umane

Serviciul resurse umane, normare, organizare, salarizare (RUNOS) are urmatoarele atributii:

•aplica normele Ministerului Sanatatii privind formarea, incadrarea, transferul si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, chimistilor, biochimistilor si asistentilor medicali la nivelul directiei de sanatate publica; coordoneaza si verifica aplicarea acestor norme la nivelul unitatilor sanitare cu personalitate juridica din teritoriu;

•verifica modul de organizare si desfasurare a concursurilor la nivelul unitatilor sanitare cu personalitate juridica din subordine, pentru toate categoriile de personal;

•monitorizeaza numarul maxim de personal, pe categorii, pentru unitatile sanitare publice;

•intocmeste rapoarte statistice privind numarul si drepturile de personal si le inainteaza periodic sau la solicitarea Ministerului Sanatatii ori a altor institutii, in conditiile legii;

•intocmeste statul de functii pentru aparatul propriu, in vederea aprobarii de catre Ministerul Sanatatii, precum si lucrarile privind modificarea si completarea acestuia;

•solicita Ministerului Sanatatii aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea posturilor vacante de medici, farmacisti, biologi, chimisti, biochimisti si asistenti medicali din aparatul propriu, conform reglementarilor legale in vigoare;

•participa la organizarea concursurilor si examenelor pentru obtinerea de grade si trepte profesionale, precum si de intrare in rezidentiat; participa la organizarea concursurilor si examenelor pentru unitatile sanitare cu personalitate juridica din teritoriu, potrivit legii;

•asigura participarea directiei de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, prin reprezentantii sai, in comisiile paritare organizate la nivel judetean pentru stabilirea necesarului de medici;

•transmite lunar, la solicitarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, situatia privind respectarea codului de conduita al functionarilor publici, inclusiv regimul incompatibilitatilor si al conflictului de interese;

•transmite, la solicitarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, actualizarea bazei de date in ceea ce priveste functiile si functionarii publici proprii;

•pentru unitatile sanitare din subordine verifica incadrarea in normativele de personal aprobate si, la cererea motivata a acestor unitati, solicita Ministerului Sanatatii suplimentarea numarului de posturi, pe locuri de munca si categorii de personal, cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;

•verifica pentru unitatile sanitare din subordine stabilirea drepturilor salariale pentru persoanele care fac parte din comitetul director al spitalelor publice din subordine si al serviciilor de ambulanta;

•stabileste drepturile salariale pentru managerul general al serviciilor de ambulanta in baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

•verifica si supune aprobarii, de catre conducerea directiei, organigrama si statele de functii pentru unitatile sanitare cu personalitate juridica din subordine;

•verifica, in vederea inaintarii la Ministerul Sanatatii, solicitarile unitatilor sanitare cu paturi din subordine privind reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirii acestora.