Serviciul economic si administrativ

Departamentul de supraveghere in sanatate publica
Serviciul de control in sanatate publica
Compartimentul de avize si autorizare
Compartimentul de statistica/informatica in sanatate publica
Serviciul economic si administrativ
Compartiment audit public intern
Compartimentul juridic
Serviciul resurse umane

Serviciul economic si administrativ are următoarele atribuţii:

•executa indicatorii aprobati in bugetul de venituri si cheltuieli al directiei de sanatate publica;

•afiseaza pe site-ul directiei proiectul bugetului de venituri si cheltuieli; analizeaza lunar si trimestrial executia bugetului de venituri si cheltuieli si le inainteaza Ministerului Sanatatii, la termenele stabilite;

•intocmesc situatiile financiare trimestriale si anuale ale directiei; verifica, analizeaza si centralizeaza situatiile financiare ale unitatilor din subordine, potrivit normelor legale, raspunzand de realitatea si exactitatea datelor cuprinse;

•prezinta, trimestrial si anual, Ministerului Sanatatii situatiile financiare, verifica si avizeaza, in prealabil, platile din conturi la trezorerii si banci, dupa caz;

•participa la organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului la nivelul directiei de sanatate publica si al unitatilor subordonate;

•participa, in conditiile legii, la controlul respectarii disciplinei financiare si bugetare la unitatile din subordine, raportand Ministerului Sanatatii rezultatele;

•transmit Ministerului Sanatatii si instiinteaza prefectul cu privire la indicatorii financiari propusi a fi inclusi in proiectul de buget de venituri si cheltuieli;

•propun avizarea si repartizarea, dupa caz, a bugetului de venituri si cheltuieli al unitatilor sanitare subordonate si urmaresc utilizarea eficienta a fondurilor alocate;

•elaboreaza propuneri de casare si transfer de bunuri materiale, pe care le supun aprobarii directorului executiv adjunct financiar contabil, pentru a fi inaintate Ministerului Sanatatii;

•executa indicatorii financiari din bugetul propriu si urmaresc executarea acestora, asigura efectuarea platilor in conformitate cu prevederile legale cuprinse in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;

•finanteaza, deconteaza, dupa caz, contravaloarea actiunilor sau obiectivelor din programele de sanatate si alte activitati, conform actelor normative in vigoare, in limita creditelor deschise lunar de Ministerul Sanatatii, pe baza solicitarii de fonduri;

•propun directorului executiv adjunct financiar contabil aprobarea casarilor pentru unitatile subordonate din teritoriu si urmaresc modul de utilizare a acestora, conform normelor specifice;

•intocmesc lunar situatia monitorizarii cheltuielilor de personal pentru activitatea proprie si verifica daca unitatile sanitare publice din subordine au raportat aceasta situatie Ministerului Sanatatii;

•indruma metodologic din punct de vedere financiar-contabil unitatile teritoriale subordonate;

•intocmesc lunar, pe baza datelor operative, executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie, pe care o inainteaza Ministerului Sanatatii;

•solicita Ministerului Sanatatii, la termenele stabilite, deschideri de credite bugetare pentru luna urmatoare, pe titluri de cheltuieli si programe de sanatate;

•asigura efectuarea finantarii lunare a actiunilor de sanatate de la nivelul unitatilor subordonate; asigura contractarea si decontarea sumelor reprezentand drepturi salariale si cheltuieli materiale, in conformitate cu prevederile legale, pentru cabinetele din structura unitatilor sanitare transferate la autoritatile administratiei publice locale (cabinete de medicina sportiva, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM, cercetare, rezidenti an I-VII, UPU – UPU SMURD); asigura efectuarea finantarii lunare a sumelor transferate autoritatilor administratiei publice locale pentru asistenta medicala comunitara; asigura contactarea cu autoritatile administratiei publice locale si decontarea sumelor reprezentand drepturi salariale ale medicilor, medicilor dentisti, asistentilor medicali din cabinetele medicale din unitatile de invatamant; asigura finantarea lunara a unitatilor medico-sociale in conformitate cu prevederile legale;

•stabilesc necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrari de investitii, consolidari de cladiri si reparatii capitale, dotari pentru unitatile sanitare subordonate, precum si pentru directia de sanatate publica;

•efectueaza repartizarea creditelor bugetare aprobate si transmit unitatilor subordonate beneficiare de investitii lista obiectivelor nominalizate in anexa la legea anuala a bugetului de stat, la termenele prevazute de lege;

•asigura, in limita alocatiilor bugetare, finantarea lucrarilor de investitii, conform actelor normative in vigoare, pe baza deschiderii de credite lunare;

•urmaresc modul de executare a bugetului aprobat la titlul „Cheltuieli de capital“, pe unitati subordonate, luand masurile necesare pentru respectarea dispozitiilor legale privind disciplina in constructii si financiara;

•urmaresc modul de executare si raporteaza lunar Ministerului Sanatatii situatia privind monitorizarea investitiilor;

•indruma din punct de vedere metodologic beneficiarii lucrarilor de investitii si reparatii capitale cu privire la proiectarea, avizarea, executia si finantarea acestora in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

•indruma si verifica unitatile din subordine in activitatea de stabilire a tarifelor prestatiilor efectuate de acestea, in conformitate cu legislatia in vigoare;

•raspunde pentru exactitatea si realitatea datelor transmise Ministerului Sanatatii, atat pentru activitatea proprie, cat si pentru activitatea unitatilordin competenta;

•organizeaza activitatea de transport, achizitionarea autovehiculelor, inscrierea acestora la organele de politie, efectuarea rodajului si raspunde de controlul zilnic, reviziile tehnice, reparatiile curente si capitale de autovehicule din parcul auto;

•asigura executarea la timp si in bune conditii a transporturilor necesare unitatii;

•raspunde de depozitarea corespunzatoare a carburantilor si lubrifiantilor, precum si de utilizarea bonurilor de benzina si incadrarea in cota lunara de carburanti, stabilita potrivit legii;

•raspunde de elaborarea de catre unitati a documentatiei tehnice pentru investitii, in colaborare cu Compartimentul de achizitii publice si cu respectarea reglementarilor legale;

•stabileste necesarul de aparatura de inalta performanta pentru unitatile din subordine si il inainteaza Compartimentului de achizitii publice;

•analizeaza si propune efectuarea cheltuielilor de capital aprobate;

•verifica si urmareste aprovizionarea directiei cu materiale consumabile;

•se asigura de contractarea tuturor utilitatilor necesare derularii activitatii directiei;

•intocmeste dosarele de obiectiv ale cladirilor directiei;

•asigura verificarile metrologice si ale Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) pentru aparatura din dotare;

•verifica si urmareste modul de aprovizionare a unitatilor din subordine cu medicamente, materiale consumabile etc., in vederea asigurarii functionarii acestora;

•organizeaza si raspunde de asigurarea pazei, aplicarea normelor de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor, potrivit legii;

•realizeaza inventarul tuturor bunurilor care apartin directiei de sanatate publica si tine evidenta exacta a acestora.

•elaboreaza programul anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul directiei de sanatate publica judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti;

•elaboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire ori, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs;

•organizeaza desfasurarea licitatiilor conform reglementarilor legale in vigoare, receptia bunurilor achizitionate, precum si repartitia acestora catre compartimentele solicitante;

•participa in comisiile de intocmire, evaluare, negociere si atribuire a contractelor de achizitie publica;

•indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, conform legislatiei in vigoare;

•aplica si finalizeaza procedurile de atribuire;

•constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice.