Comisia de malpraxis

Centre de permanenta
Comisia de malpraxis
Comisia de avizare a prelungirii activitatii medicilor dupa varsta de pensionare
Eliberarea codului de parafa

Modul de sesizare a comisiei (ORDIN Nr. 1343 din 6 noiembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis)

ART. 25 Comisia poate fi sesizată de:
a) persoana sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, care se consideră victima unui act de malpraxis săvârşit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;
b) succesorii persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament.

ART. 26 (1) Persoanele menţionate la art. 25 înaintează comisiei o sesizare scrisă care trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele date:
a) numele şi prenumele persoanei care face sesizarea;
b) calitatea persoanei care face sesizarea, în sensul prevăzut la art. 25;
c) numele şi prenumele persoanei care se consideră victima unui caz de malpraxis (dacă este diferită de persoana care face sesizarea);
d) numele şi prenumele autorului actului de malpraxis sesizat, săvârşit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;
e) data efectuării actului de malpraxis sesizat;
f) descrierea faptei şi a împrejurărilor acesteia;
g) prejudiciul produs victimei actului de malpraxis sesizat.

ART. 27 La sesizarea întocmită cu respectarea cerinţelor menţionate la alin. (1), persoanele îndreptăţite să sesizeze comisia cu privire la un act de malpraxis sunt obligate să anexeze următoarele documente:
a) copii ale documentelor medicale în susţinerea afirmaţiilor cuprinse în sesizarea adresată comisiei;
b) copii ale documentelor legale din care să rezulte calitatea persoanei care a sesizat comisia.

ART. 28 Sesizările adresate comisiei, care nu respectă dispoziţiile legale şi ale prezentului regulament, sunt respinse ca fiind nefondate şi se clasează cazul, comunicându-i-se persoanei care a făcut sesizarea decizia adoptată, în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării acesteia.

ART. 10 Comisia are următoarele atribuţii principale:
f) verifică, înainte de a da curs sesizării, calitatea persoanei care a sesizat comisia, pe baza următoarelor documente:
– actul de identitate al persoanei care a făcut sesizarea, atunci când această persoană este aceeaşi cu persoana considerată victima cazului de malpraxis invocat;
– documentul din care rezultă dreptul de reprezentare al persoanei care se consideră victima unui act de malpraxis, atunci când sesizarea este adresată prin reprezentantul legal al acesteia;
– documente legale din care reiese calitatea de succesor al persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;

ART. 18 (1) După primirea sesizării, comisia verifică dacă autorul acesteia are calitatea prevăzută de lege, pe baza documentelor menţionate la art. 10 lit. f).
(2) Dacă în urma analizei documentelor menţionate la art. 10 lit. f) se constată că sesizarea nu a fost făcută de către persoanele îndreptăţite, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, comisia respinge sesizarea ca fiind nefondată şi clasează cazul, comunicând persoanei care a făcut sesizarea decizia adoptată.

COMPONENŢA COMISIEI DE MONITORIZARE ŞI COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ PENTRU CAZURILE DE MALPRAXIS 2017

1. Dr. Cinca Talia – D.S.P. Olt – Presedinte
2. Dr. Madan Marinela – D.S.P. Olt – Membru
3. Dr. Petra Antoaneta – D.S.P. Olt – Membru
4. Cons. Jr. Ostroveanu Dragos – C.A.S. Olt – Membru
5. Dr. Radu Liviu – M.L. Olt – Vicepresedinte
6. Dr. Rusu Mircea Alin – C.M. Olt – Membru
7. Dr. Paraschiv Cornelia – C.M. Olt – Vicepresedinte
8. Dr. Oprea Corina – C.M.D. Olt – Membru
9. Dr. Popistas Alexandru – C.M.D. Olt – Membru
10. Farm. Dragoi Mihaela Luiza – C.F. Olt – Membru
11. Farm. Luca Delia Veronica – C.F. Olt – Membru
12. As. Liciu Emilian – O.A.M.M.R. Olt – Membru
13. As. Luptaciu Radu – O.A.M.M.R. Olt – Membru
14. Cons. Jr. Badea Madalina – D.S.P. Olt – Secretar