Despre Noi

Directia de Sanatate Publica Judeteana Olt este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridica, subordonat Ministerului Sanatatii, reprezentand autoritatea de sanatate publica la nivel local, care realizeaza politicile si programele nationale de sanatate, elaboreaza programe locale, organizeaza structurile sanitare, evidentele statistice pe probleme de sanatate, precum si de planificare si derulare a investitiilor finantate de la bugetul de stat pentru sectorul de sanatate.

In exercitarea misiunii sale Directia de Sanatate Publica Judeteana Olt are umătoarele atribuţii:

– evalueaza, coordoneaza si monitorizeaza modul de asigurare a asistentei medicale curative si profilactice din unitatile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru unitatile sanitare din subordinea Ministerului Sanatatii, luand masuri pentru asigurarea accesului la asistenta medicala a oricarei persoane din raza judetului;

– prin serviciile de supraveghere medicala, coordoneaza, organizeaza, evalueaza si participa la realizarea programelor nationale de sanatate ce se deruleaza in teritoriul arondat si exercita atributii specifice de control in sanatatea publica, in domeniile de competenta, prin personalul imputernicit de Ministerul Sanatatii;

– organizeaza activitati in domeniul medical al sanatatii publice, in colaborare cu autoritatile locale, cu institutii de invatamant si organizatii guvernamentale si nonguvernamentale;

– coordoneaza serviciile de asistenta medicala din teritoriu, organizeaza, coordoneaza si participa la asistenta medicala in caz de calamitati, epidemii, catastrofe si alte situatii deosebite, organizeaza, coordoneaza si raspund de pregatirea retelei sanitare pentru aparare, sub coordonarea Ministerului Sanatatii, participa la coordonarea acordarii primului ajutor calificat impreuna cu inspectoratele pentru situatii de urgenta si cu alte structuri ale Ministerului Sanatatii;

-organizeaza culegerea si prelucrarea datelor statistice de la toti furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, intocmesc si transmit rapoarte statistice periodice catre institutiile desemnate in acest scop, furnizeaza date statistice catre alte autoritati, la solicitare, cu respectarea confidentialitatii datelor personale;

– supun aprobarii conducerii Ministerului Sanatatii propunerile privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirilor unitatilor sanitare din subordinea acestora;

– desemneaza reprezentanti in consiliul de administrare al spitalelor din subordine, precum si din unitatile din subordinea autoritatilor administratiei publice locale;

– monitorizeaza afisarea pe site-ul spitalelor publice a proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli si analizeaza executia bugetelor de venituri si cheltuieli lunare si trimestriale, pe care le inainteaza Ministerului Sanatatii, pentru unitatile subordonate;

– efectueaza, potrivit dispozitiilor legale, la cererea unor persoane fizice sau juridice, servicii medicale de sanatate publica, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative in vigoare.

Raport de activitate 2021