Colegiul Fizioterapeuților din România (CFZRO) organizează examenul pentru obţinerea gradului specialist, respectiv principal pentru anul 2023, conform prevederilor din Metodologia-Cadru din 2022 de organizare şi desfăşurare a examenului de obţinere a gradelor profesionale pentru fizioterapeuţi, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 3931/2022, publicat în M. Of. nr. 9 din 5 ianuarie 2023 („Metodologia-Cadru”).

I. DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII

a. cerere de înscriere, cu datele de contact, conform anexei nr. 3 la Metodologia-Cadru;

b. declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către CFZRO, conform notei de informare ce se regăseşte pe site-ul oficial al Colegiului Fizioterapeuţilor din România (https://colegiulfizioterapeutilor.ro) şi la punctele de lucru ale colegiilor teritoriale;

c. copia actului de identitate în termen de valabilitate;

d. copia diplomei de licenţă. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

e. copia diplomei obţinute în străinătate însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere/echivalare a calificării în România, în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii;

f. adeverinţă eliberată de angajator ori acte doveditoare, după caz, din care să reiasă experienţa profesională necesară prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. b) din Metodologia-Cadru, anume:

– 5 ani vechime în specialitate până la data susţinerii examenului, pentru promovarea profesională în gradul principal al profesiei de kinetoterapeut sau profesor cultură fizică medicală;

– 4 ani vechime în specialitate până la data susţinerii examenului, pentru promovarea profesională în gradul specialist al profesiei de fiziokinetoterapeut;

– 5 ani vechime în specialitate până la data susţinerii examenului, pentru promovarea profesională în gradul principal al profesiei de fiziokinetoterapeut;

– 5 ani vechime în specialitate până la data susţinerii examenului, pentru promovarea profesională în gradul principal al profesiei de fizioterapeut.

! Prin experienţă profesională se înţelege exercitarea efectivă a activităţilor profesionale, cu respectarea condiţiilor de exercitare prevăzute de lege pentru funcţia în cauză.

În cazul candidaților care sunt angajați în sectorul privat, pe lângă adeverința eliberată de angajator se va mai solicita și extras din REVISAL sau o adeverință eliberată de Casa Națională de Pensii.

În situația persoanelor care își desfășoară activitatea profesională sub formă de PFA/PFI, candidatului i se va solicita să depună la dosar și o adeverință de venit eliberată de ANAF pentru ultimii 4, respectiv 5 ani de activitate desfășurată sub formă de PFA/PFI (4 ani pentru gradul specialist al profesiei de fiziokinetoterapeut, 5 ani pentru celelalte profesii).

! Pentru promovarea profesională în gradul principal al profesiei de fiziokinetoterapeut, este necesară cumularea și dovedirea unei experiențe profesionale de cel puțin 5 ani ca fiziokinetoterapeut specialist.

! În situația persoanelor care își desfășoară activitatea profesională sub formă de PFA/PFI, acestea vor susține examenul în specialitatea conferintă de diploma de licență.

Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat.

În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză, din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

g. copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

h. dovada plăţii taxei de participare la examen.

Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

II. DATA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI

04.12.2023 – pentru toate specialitățile și toate funcțiile

III. ÎNSCRIERILE LA EXAMEN se vor face în perioada 7-21 noiembrie 2023, la sediul colegiilor teritoriale.

IV. CUANTUMUL TAXEI DE PARTICIPARE LA EXAMEN ESTE DE 250 LEI/ PARTICIPANT

Taxa de participare se va achita în contul deschis la BRD, sucursala Carrefour Orhideea, IBAN: RO41BRDE410SV99752824100, cu mențiunea „Taxă participare examen, [NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDATULUI]”

Persoanele cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de la plata taxei de examen, în valoare de 250 de lei/participant. Dacă vă aflați în această situație, trebuie să faceți dovada încadrării în gradul de handicap grav sau accentuat, prin depunerea documentelor justificative la dosarul de înscriere, în copie simplă, certificată „în conformitate cu originalul”.

V. TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

TEMATICĂ

Anatomie funcțională și topografică;

Mijloacele fizioterapiei (exercițiul fizic terapeutic, electroterapie);

Fizioterapia în ortopedie-traumatologie, reumatologie;

Fizioterapia în neurologie;

Fizioterapia în pediatrie;

Fizioterapia în afecțiuni respiratorii;

Evaluare articulară și musculară;

Exercitarea profesiei de fizioterapeut și forme de exercitare; dobândirea calității, suspendarea, încetarea, drepturile și obligațiile fizioterapeuților, răspunderea disciplinară a membrilor CFZRO.

BIBLIOGRAFIE

 1. Onose Gelu, Liliana Pădure, Compendiu de neuroreabilitare la adulți copii și vârstnici, Editura Universitară Carol Davila, 2008, București;

– Capitolul 5;
– Capitolul 6;
– Capitolul 7

 • Rădulescu Andrei, Electroterapie. Editia a II-a refacută și adaugită, Editura Medicală, 2018, București;
  Capitolele 2-9: Bazele fiziologice generale ale electroterapiei. Curentul galvanic. Curentii de joasa frecventa. Actiunile curentilor de medie frecventa. Terapia cu inalta frecventa. Terapia cu ultrasunete. Fototerapia. Terapia prin campuri magnetice de joasa frecventa.
 • Randall L. Braddom, Medicină fizică și de reabilitare, Ediția a IV-a, 2015;
  – Capitolul 34;
  – Capitolul 36;
  – Capitolul 38;
  – Capitolul 39;
  – Capitolul 40;
  – Capitolul 47;
  – Capitolul 55;
 • Căciulan Elena, Stanca Daniela, Paralizie cerebrală infantilă. Infirmitate motorie cerebrală – Evaluare și kinetoterapie, Editura Moroșan, 2011, București;
  – Capitolul 2;
  – Capitolul 5;
  – Capitolul 6.
 • Sărdaru Dragoș-Petrică, Onu Ilie, Matei Daniela-Viorelia, Evaluarea amplitudinilor articulare, Editura Gr.T. Popa, 2021, Iași;
  – Capitolul 1 – subcapitolul goniometrie;
  – Capitoul 2 – coloana vertebrala
  – Capitoul 3 – centura scapulo-humerală
  – Capitolul 4 – cotul și antebrațul
  – Capitolul 5 – articulația mâinii și mâna
  – Capitolul 6 – șoldul
  – Capitolul 7 – genunchiul
  – Capitolul 8 – glezna și piciorul
 • Sbenghe Tudor, Berteanu Mihai, Savulescu Simona Elena, Kinetologie, Editura Medicală, 2019, București;
  – Capitolul 4
  – Capitolul 6, cu excepția subcapitolului 6.3
  – Capitolul 7, subcapitolul 7.5
  – Capitolul 11, subcapitolele  11.4 și 11.5

– Capitolul 15, subcapitolele 15.4-15.8

 • Daniela Stanca, Elena Căciulan, Facilitare inhibare în Kinetoterapie. Ghid practic, Editura Moroșan, 2018, București;
  – Capitolul 3
 • Tatiana Balint, Irinel Diaconu, Andreea Moise, Evaluarea aparatului locomotor. Bilanța Articula. Bilanț muscular. Teste funcționale, Editura Tehnopress, 2007, Iași;
  – Capitolul 2, subcapitolele 2.3, 2.5, 2.7;
  – Capitolul 3, subcapitolul 3.3;
  – Capitolul 4, subcapitolul 4.3;
  – Capitolul 5, subcapitolul 5.3;

– Capitolul 6, subcapitolul 6.3;

– Capitolul 7, subcapitolul 7.2;

– Capitolul 8, subcapitolul 8.2;

 • Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România

– Cap. II: Exercitarea profesiei de fizioterapeut

– Cap. III: Forme de exercitare a profesiei de fizioterapeut

 1. Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017

– Cap. III – Secțiunile 1 – 4: Membrii CFZRO – dobândirea calității, suspendarea, încetarea, drepturile și obligațiile

– Cap. VIII: Răspunderea disciplinară a membrilor CFZRO

 1. Regulamentul intern de organizare și funcționare a Colegiului Fizioterapeuților din România aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1056/2019

– Cap. IV – Secțiunea 1: Dispoziții generale

– Cap. VII: Răspunderea disciplinară a membrilor CFZRO

 Metodologia-Cadru poate fi consultată prin accesarea următorului link: https://colegiulfizioterapeutilor.ro/wp-content/uploads/2023/01/sintact-metodologie-cadru-din-2022-de-organizare-1.pdf

*Metodologia se interpretează corelat cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1470/2011, respectiv articol 7 partea I, a se vedea tabelul, nr. crt. 14 – 17. Pentru alte informații și pentru a fi la curent cu actualizările anunțului, vă rugăm să urmăriți canalele oficiale de comunicare ale CFZRO, ale Ministerului Sănătății și ale direcțiilor de sănătate publică sau puteți adresa întrebările dvs la adresa de e-mail juridic@cfizio.ro